Pere Quart, 1. 08750 Molins de Rei - Baix Llobregat. Telèfon: 93 668 22 39. ceoball@ceoball.org

Política de privacitat

ACTUALITZACIÓ DE LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Degut a l’entrada en vigor del nou Reglament General Europeu de Protecció de Dades(RGPD), en substitució de l’anterior normativa LOPD, CEOBALL(CENTRE ESPECIAL D’OCUPACIÓ DEL BAIX LLOBREGAT) ha actualitzat la seva política de privacitat.

Es pot consultar a http://www.ceoball.org/politica-de-privacitat/

Els informem dels punts que exigeix aquesta nova normativa:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

CEOBALL(CENTRE ESPECIAL D’OCUPACIÓ DEL BAIX LLOBREGAT)

CIF: G58629502

Adreça: Carrer Pere Quart 1, 08750 Molins de Rei(Barcelona)

Telèfon: 936682239

Correo electrònic: ceoball@ceoball.org

FINALITAT DEL TRACTAMENT

–       Prestació, gestió i administració dels serveis que s’ofereixen

–       Comunicacions informatives relatives als nostres serveis

–       Les dades seran tractades des del principi de Minimització, només es demanaran aquelles dades que siguin necessàries per al compliment d’un bon servei vers l’interessat

DURADA DEL TRACTAMENT

El tractament de les dades serà efectiu mentre es mantingui la relació de servei en qüestió

DESTINATARIS DE LES DADES

Les seves dades no seran cedides, tret que sigui estrictament indispensable per al compliment de les finalitats anteriorment dites o obligació legal.

Les seves dades no seran transferides a països fora de la Unió Europea si no fos indispensable per al compliment de les finalitats i vostè ens autoritzés de forma prèvia i expressa.

LEGITIMACIÓ

Execució d’un contracte/Consentiment de la persona interessada(pares o  tutors legals)

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Podrà exercitar en qualsevol moment els drets que es detallen a continuació, mitjançant correo postal a CEOBALL, carrer Pere Quart 1 08750 Molins de Rei(Barcelona) o via mail a ceoball@ceoball.org

Els drets dels interessats son:

DRET D’ACCÈS: la persona interessada podrà obtenir del responsable les dades que s’estan tractant i demanar una còpia d’elles.

DRET DE RECTIFICACIÓ: La persona interessada tindrà dret a obtenir de les seves dades, sense dilació indeguda, la seva rectificació i actualització, així com l’acompliment de les mateixes en cas de ser incomplertes.

DRET DE SUPRESSIÓ:

La persona interessada podrà demanar la supressió de les dades,sense dilació indeguda, al responsable del tractament. Els motius de la supressió seran:

  • Les dades personals ja no son necessàries en relació amb les finalitats per les quals van ser recollides i tractades.
  • La persona interessada retiri el consentiment en què es basa el tractament.
  • Que l’interessat s’oposi al tractament
  • Que existeixi una obligació legal de suprimir les dades
  • Que les dades s’hagin obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació
  • Que les dades personals s’hagin tractat il.lícitament

Aquest dret es veuran limitats per altres drets, com ara el dret a la llibertat d’expressió i informació, pel compliment d’alguna obligació legal, o quan existeixin raons d’interès públic.

DRET A LA LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT

La persona interessada tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:

–  la persona interessada impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l’exactitud d’aquestes, i si s’escau, rectificar-les

–  el tractament sigui il·lícit i la persona interessada s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús i tractament

–  el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però la persona interessada els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions

–   la persona interessada s’hagi oposat al tractament , mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de la persona interessada, hi ha una limitació de les dades.

Quan el tractament de dades personals s’hagi limitat, aquestes dades solament podran ser objecte de tractament, amb excepció de la seva conservació, amb el consentiment de la persona interessada o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, o amb la intenció de la protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica o per raons d’interès públic important de la Unió o d’un determinat estat membre.

Tota persona interessada que hagi obtingut la limitació del tractament conformement  serà informat pel responsable abans de l’aixecament d’aquesta limitació.

DRET A L’OPOSICIÓ

El dret a l’oposició implica que l’interessat pot  demanar en qualsevol moment que les seves dades deixin de ser objecte de tractament

El responsable del tractament deixarà de tractar les dades personals, tret que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de la persona interessada, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

DRET DE PORTABILITAT DE DADES

La persona interessada tindrà dret a rebre les dades personals que l’incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. A més de demanar aquesta còpia, pot optar per  demanar que el responsable traspassi tota la informació a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible. La portabilitat succeirà quan:

–  el tractament estigui basat en el consentiment de l’interessat

–  el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

Dins del tractament, les dades no seran usades per a dur a terme decisions automatitzades(realització de perfils)

Revocació del consentiment

La persona interessada, que en el moment oportú hagués atorgat el consentiment per tractar les seves dades personals, podrà igualment retirar-lo amb la mateixa facilitat. La retirada del consentiment no comportarà la il·licitud del tractament efectuat amb anterioritat.

La persona interessada tindrà dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.

Quan les dades personals vagin a ser tractades posteriorment per a finalitats diferents, el responsable informarà la persona interessada d’aquest aspecte.

Mesures de seguretat

El responsable del tractament manifesta que ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals es troben exposades, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural.

Si té qualsevol dubte o vol fer una consulta, pot adreçar-se a CEOBALL, Carrer Pere Quart 1 , Molins de Rei(Barcelona) o bé, enviar un mail a ceoball@ceoball.org

CEOBALL(CENTRE ESPECIAL D’OCUPACIÓ DEL BAIX LLOBREGAT)